- obračun zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima i obracuni drugih primanja sa analitičkim evidencijama za svako lice kome je izvrsena isplata,
- obračun amortizacije osnovnih sredstava i sitnog inventara,
- obračun kamata,
- maloprodajne evidencije,
- veleprodajne evidencije,
- obračun PDV-a i sve prateće poreske evidencije,
- izrada periodičnih i zavrsnog racuna i poreskih bilansa

II. POGONSKO RAČUNOVODSTVO

Sveobuhvatno evidentiranje sa izradom kalkulacija cene koštanja nedovršenih i gotovih proizvoda.

III. PROSTO KNJIGOVODSTVO
- Knjiga poslovanja
- Knjiga tekućeg računa
- K E P U knjiga
- Knjiga K P O
- Dnevni promet ugostitelja
- Kartica robe
- Lager robe i materijala


:: USLUGE::

- RAČUNOVODSTVENE USLUGE

- DRUGE USLUGE

:: RAČUNOVODSTVENE USLUGE ::
Preduzeće SKY BOOK za Vas moze vršiti sledeće usluge, koje prema dogovoru  određujemo gde će se evidentirati:
- kod korisnika ili
- kod izvršioca usluga

I. FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
Ima zadatak da vrednosno obuhvati po hronološkom redu sve stvarno nastale poslovne događaje i evidentira ih uz pomoć dvojnog knjigovodstva u okviru poslovnih knjiga, kao što su:
- dnevnik
- glavna knjiga
- pomocne evidencije,
- analitike sa mogućnošću stampanja listinga otvorenih stavki: kupaca, dobavljača, kredita, tekućh računa, platnih kartica, raznih troškova itd.
- blagajne: dinarske, devizne, blagajne bonova,
- sveobuhvatno devizno poslovanje,